A mi nyugodalmunk

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Máté 11:28-30 Jézus ezen szavai sok jó szándékú – de az […]

Egy élet munkája

Mi a megszentelődés? A népszerű elképzelés szerint a megszentelődés az a folyamat, ami által alkalmassá válunk a mennyre. Ezt a folyamatot általában úgy értelmezik, hogy lépésről lépésre egyre szentebbé és Krisztushoz hasonlóbbá válunk, míg végül teljesen olyanok nem leszünk, mint Ő. Azonban érdemes megfigyelni, hogy a Biblia más jelentésben beszél a megszentelődésről – szinte minden […]

Az írott ige jelentősége

A történelem folyamán mindig voltak mozgalmak, amelyek azt az igazságot hangsúlyozták, hogy az üdvösség Krisztusban, és csakis Krisztusban van. Hangjukat leggyakrabban olyan vallási rendszerek ellen emelték fel, amelyek az emberit helyezik a középpontba: az emberi cselekedeteket, az emberi szabályokat és az emberi rendelkezéseket. Az egyik legkiemelkedőbb mozgalom ebben a kategóriában a tizenhatodik századi reformáció volt. […]

A kereszt jelentése

„Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszíttetett a világ, és én is a világ számára.” Galata 6:14 Ebben a versben Pál arról beszél, hogy semmi másban nem akar dicsekedni, csakis Krisztus keresztjében. De mit ért a kereszt alatt? Mit akar ezzel mondani? A fából […]

Önátadás

Önátadás nélkül nincs sem igaz megtérés, sem megújulás, sem újjászületés. A hit valóban kulcsfontosságú, de ahol nincs Krisztus felé önátadás, ott valódi hitről sem beszélhetünk. Az önátadás nélküli hitvallás hazug csalás. „Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem […]

A vízen járás művészete

Az egyik legszokatlanabb tapasztalat, amiben Jézus tanítványai valaha is részesültek, egy sötét éjszaka, a Galileai-tengeren történt. Ahogy kiszolgáltatottan és reménytelenül hánykolódtak a csónakban, egyszer csak megpillantottak a homályban egy rejtélyes alakot, ahogy a víz felszínén lépdelve közeledett hozzájuk. A rémült kiáltozásukra adott válasz azonban megnyugtatta őket, hogy a titokzatos figura nem más, mint Jézus, úgyhogy […]

Hit általi megigazulás

A hit egyik legelgondolkodtatóbb meghatározását a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 1. versében olvashatjuk. Pál így kezdi a hosszú fejezetet: „A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Zsidók 11:1 Nem sok ember adna ilyen meghatározást a hitre. A népszerű felfogás valahogy így hangozhat: „A hit tulajdonképpen az, […]