13. rész – Gyakorlati kereszténység

A levél végig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne térjünk vissza egy törvény alapú valláshoz, ahol Istennek csak akkor tudunk megfelelni, ha bizonyos szabályokat betartunk. Isten már egy új rendszerben gondolkodik, a Jézus Krisztus által hozott új szövetségben, amely a bennünk munkálkodó szellem által működik. Ami igazán lényeges „A testvéri szeretet maradjon meg.” (Zsidók […]

12. rész – Sion vagy Sínai?

Ahogyan előzőleg láttuk, az ószövetségi hithősök nem kapták meg az Ígéretet, és nem tapasztalták meg az új szövetséget. De mi – akik már a pünkösd utáni korban élünk – hit által élhetünk Isten megoldásával, amit Ő Jézus Krisztusban készített el az ember számára. Ezt a gondolatot hangsúlyozza ismételten a 12. fejezet, és arra int, hogy […]

11. rész – A hithősök és az ígéret

Amíg valaki a saját életét próbálja toldozgatni-foldozgatni, hogy elfogadhatóvá váljon Isten előtt, minden próbálkozása kudarcra van ítélve. Ezért kulcsfontosságú kérdés, hogy mire alapozzuk identitásunkat, és hogyan akarunk Vele kapcsolatban lenni. Ha igaz életet akarunk élni és összhangra vágyunk Istennel, az csakis hit által lehetséges. De mit értünk ténylegesen hit alatt? A következő szakasz a hit […]

10. rész – Nincs visszaút!

Buzdítás, nem fenyegetés! A Zsidókhoz írt levél újra és újra arra figyelmeztet minket, hogy vegyük komolyan azt az új rendszert, amit Jézus Krisztus hozott el számunkra, és bátran valljuk meg az ebbe vetett hitünket (vö. Zsidók 2:1; 3:1,6,12-15; 4:14; 6:11,18; 10:19-23). A folytatás is ezt a gondolatot erősíti, és arra int, hogy ne forduljunk vissza […]

9. rész – Az új szövetség áldásai

Az árnyék nem a valóság „Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat.” (Zsidók 10:1) A zsidó gondolkodásban a törvény kifejezés minden olyan parancsolatot és rendelkezést magában foglal, amelyet Isten Mózesen keresztül […]

8. rész – Kétféle szolgálat

A régi imádati rendszer A két rendszer összevetése után a mennyei és a földi szentély összehasonlítása következik. Jézus Krisztus egy új rendszert (szövetséget) indított el, amihez egy új papság és egy új szentély tartozik. Ebben az összefüggésben folytatódik a gondolatmenet: „Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye.” (Zsidók 9:1) A […]

7. rész – Árnyék és valóság

A régi rendszer senkit nem tudott tökéletessé tenni, nem működött. A következő fejezetek azonban nemcsak a régi rendszer problémájára világítanak rá, hanem arra is, hogy az új rendszer hogyan és miért működik. Ücsörgő főpap?! „Az elmondottak lényege az, hogy olyan főpapunk van, aki a Magasságos trónjának jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi […]

6. rész – Melkisédek és a lévita papság

Isten esküvése Az előző szakaszban láthattuk, hogy az ígéreteket kitartó hit által lehet elnyerni. A „népek atyja”, Ábrahám – akinek követői lehetünk – szintén ilyen kitartó hittel tekintett az Istentől kapott ígérete felé: „Mert Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: Bizony megáldalak téged, és bizony megsokasítlak téged. […]

5. rész – Visszafejlődés vagy növekedés

Mielőtt rátérnénk a melkisédeki tanítás és a Krisztusban elnyert áldások kifejtésére, tisztáznunk kell egy fontos és személyes kérdést. Annak elméleti elfogadása, hogy Jézus az Istentől elrendelt Messiás és Megmentő, önmagában még kevés. A levél a Messiás-hívő zsidók hibás hozzáállására világít rá, de ebből a mai keresztényeknek is van mit tanulni: „Erről nekünk sok és nehezen […]

4. rész – Ízelítő a melkisédeki tanításból

A kegyelem trónja Miután a levél felhívta a figyelmet a hit gyakorlásának jelentőségére, rátér Jézus főpapi pozíciójára: „Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” (Zsidók 4:14) Egy mondatban összegezhető az, amiről eddig olvashattunk: Jézus Emberfia (emberként főpap) és Isten Fia (isteni lény) egy személyben. Kettős természetét és […]

3. rész – A hit nyugodalma

A hitetlenség veszélye „Azért amint a szent szellem mondja: »Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol a ti atyáitok azzal kísértettek meg, hogy próbára tettek engem, bár látták tetteimet negyven éven át. Azért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: Mindig tévelyegnek […]

2. rész – Krisztus, az Emberfia

Isten szándéka nem az volt, hogy örökké a törvény rendszere által kormányozza a világot: „Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk.” (Zsidók 2:5) Az angyalok által hirdetett beszéd a törvény kormányzatának elrendelése volt. Ez azt jelenti, hogy ha Isten az angyaloknak vetette volna alá az eljövendő világot, akkor az angyalok beszéde (a […]