A leleplezett titok

Mit jelent az „Isten” szó? Általában olyasvalamire alkalmazzuk, amit felsőbbrendűnek tartunk vagy imádunk. A Biblia azonban azt tanítja, hogy csak egy igaz Isten van, és ez az Isten a világegyetem leghatalmasabb Lénye. Minden Tőle származik, minden hatalom az Övé és Ő a mindenség Ura.

Ki ez az Isten? A keresztények között számos elképzelés létezik arról, ki is Ő valójában. Ha gondosan megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy a kereszténység berkein belül is többféle különböző Istent imádnak, pedig ezek közül csak az egyik lehet az igazi. Lehetséges, hogy sok keresztény valójában hamis Istent imád, amennyiben az Istenről alkotott elképzelése helytelen? A kérdés az, melyik Istent imádod: a Biblia igaz Istenét, vagy egy Istenről alkotott hamis elképzelést? Ne feledjük, hogy „akik Istent imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Őt” (János 4:24).

A Biblia rámutat, hogy akik nem szeretik az igazságot, félre lesznek vezetve, és hazugságban fognak hinni. Mivel pedig a hazugságban hisznek, kárhoztatás alá kerülnek és elpusztulnak (2Thessz 2:10-12). Maga Jézus mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3) Hogyan ismerhetnénk meg Istent, ha azt sem tudjuk, kihez szólunk, amikor Istent megszólítjuk?

PDF letöltése

Írta: David Clayton

A mű eredeti címe: The Mystery Demystified - The Truth About God

Oldalszám: 68

Kiadás éve: 2014

A. W. Tozernek, a kiváló keresztény írónak teljesen igaza volt, amikor a következőt írta:

„Leginkább az jellemez minket, ahogyan Istenről gondolkodunk.

Az emberiség történelme azt mutatja, hogy egyetlen nép sem emelkedett magasabbra saját vallásánál, és az ember lelki története egyértelműen jelzi, hogy egyetlen vallás sem volt magasabb rendű, mint Istenről alkotott felfogása. Imádatunk attól függően emelkedett vagy közönséges, hogy magas- vagy alacsonyrendűek-e Istenről alkotott gondolataink.

Ezért a legfontosabb kérdés az Egyház számára mindenkor maga Isten, és a leglényegbevágóbb tény bármely emberben nem az, hogy egy adott időben mit mond vagy tesz, hanem hogy szíve mélyén milyen elképzelés él Istenről. Az emberi lélek titokzatos törvénye, hogy lényünk Istenről alkotott képünk mintájára változik. Ez nemcsak az egyes keresztények esetében igaz, hanem az egyházat alkotó keresztények csoportja esetén is…

Ha egy ember teljes válaszát megtudhatnánk a kérdésre: „Mi jut eszedbe, amikor Istenre gondolsz?”, nagy bizonyossággal megjövendölhetnénk lelki jövőjét. Ha pontosan tudnánk, hogy a legbefolyásosabb vallási vezetők mit gondolnak ma Istenről, megközelítő pontossággal előre tudnánk vetíteni, hol fog az egyház tartani holnap…

Rendkívül fontos számunkra, hogy Istenről alkotott elképzelésünk a lehető legpontosabban megfeleljen Isten valós lényének. A Róla alkotott gondolatainkhoz képest hitelvi nyilatkozataink nem sokat nyomnak a latba. Az Istenről bennünk élő valódi elképzelésünk mélyen eltemetve rejtőzhet a hagyományos vallási eszmék szemete alatt, és értelmes, hathatós kutatást igényel, hogy napfényre kerüljön. Valószínűleg csak fájdalmas önvizsgálat során fedezhetjük fel, mit is hiszünk Istenről valójában.

Az Istenről alkotott megfelelő felfogás nemcsak a teológia rendszere, hanem a gyakorlati keresztény élet szempontjából is alapvető fontosságú. Olyan lényeges ez az imádathoz, mint az alap a templomhoz: ha hiányos vagy ferde, a szerkezet előbb-utóbb összeomlik. Úgy hiszem, alig létezik olyan tévedés a tanításban vagy kudarc a keresztény etika alkalmazásában, amely nem vezethető vissza az Istenről alkotott tökéletlen és közönséges elképzelésekhez.” (A. W. Tozer: A Szent ismerete)

E könyvecskében tehát Isten lényét fogjuk tanulmányozni, és leleplezzük a „titkot”, amely oly hosszú ideje ködbe burkolja e tant.

Tartalomjegyzék

I. Kicsoda Isten?
II. Volt Istennek Fia, Akit odaadhatott?
III. Krisztus istensége
IV. Isten mindenütt jelenvalósága
V. Hol van a harmadik személy?
VI. A Szentháromság-tan gyökerei
VII. Függelék: Igei bizonyítékok