I. Fontos és megérthető

1. Elégedett Isten, amikor népe nem ismeri Őt?

Hóseás 4:1 Halljátok meg az ÚR beszédét, Izráel fiai, mert pere van az ÚRnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet és nincs istenismeret a földön.

2. Mi az ember legfőbb dolga?

Prédikátor 12:15 Mindezt hallva ez a dolgok summája: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga!

3. Mit jelent az „Istent félni”?

A bibliai írók gyakran éltek a gondolat-párhuzam stíluseszközével: ugyanazt a gondolatot gyakran többször is megismételték más szavakkal, hogy jobban kifejezzék a mondat értelmét:

Példabeszédek 1:7 Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok vetik meg.

Példabeszédek 9:10 A bölcsesség kezdete az ÚR félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet.

Példabeszédek 2:5 Akkor megérted az ÚR félelmét, és eljutsz Isten ismeretére.

» „Az Úrnak félelme” = „Isten ismerete”.

4. Mi az első üzenet, amit az utolsó napokban hirdetni kell?

Jelenések 14:7 És hangosan ezt mondta: Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait.

» Az első angyali üzenet része, hogy helyreállítja a helyes Isten-ismeretet.

5. Szükséges ismerni Istent?

Hóseás 4:6 Elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Mivel megvetetted az ismeretet, én is megvetlek téged: nem leszel a papom. Mivel elfeledkeztél Istened törvényéről, én is elfeledkezem fiaidról.

Hóseás 6:6 Mert szeretetet kívánok, nem pedig áldozatot, Isten ismeretét inkább, mint égőáldozatokat.

6. Miért olyan fontos ismerni Istent?

János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Péter 1:2 Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében.

7. Mit foglal magában „Isten ismerete”?

a. Tudni, hogy ki Isten

2Timóteus 1:12 Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra.

» Pál tudta, hogy ki Isten, ezért tudta hirdetni Őt azoknak, akik ismeretlenül imádták (l. Apostolok cselekedetei 17:23).

b. Ismerni az Ő útjait/dicsőségét/jellemét

2Mózes 33:13 Most azért, ha kedvet találtam előtted, ismertesd meg velem utadat, hogy ismerjelek téged, és kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped.

2Mózes 33:18 Így felelt Mózes: Kérlek, mutasd meg nekem dicsőségedet!

» Isten útja = Isten dicsősége.

2Mózes 34:6-7 Az ÚR pedig elvonult előtte, és így kiáltott: Az ÚR, az ÚR, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy az irgalmassága és igazsága. Irgalmas marad ezerízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja a bűnt büntetlenül, meglátogatja az atyák vétkéért a fiakat és unokáikat harmad- és negyedízig.

» Itt Isten jelleme az Ő dicsősége.

1János 4:7-9 Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa.

» Ismerni Istent = Szeretni Őt és az embereket, mert Ő maga a szeretet.

c. Megtartani az Ő parancsolatait

Titusz 1:16 Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.

Isten ismerete engedelmességhez vezet. A tantétel nem végcél, csak eszköz, ami által jobban megismerhetjük Istent, és közelebb kerülhetünk Hozzá.

8. Mit tegyek, hogy jobban megismerjem Istent?

Példabeszédek 2:3-5 Igen, ha bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled föl szavad; ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az ÚR félelmét, és eljutsz Isten ismeretére.

9. Megtudhatjuk, hogy kicsoda Isten? Kinyilatkoztatta magát nekünk Igéjében?

Róma 1:20 Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számukra.

1János 5:20 De tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

10. Mi az egyedüli dolog, amivel dicsekedhetünk?

Jeremiás 9:23-24 Ezt mondja az ÚR: A bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével, az erős ne dicsekedjék az erejével, a gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával! Hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az ÚR, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az ÚR.