II. Ki a Biblia Istene?

1. Az Ószövetség szerint hány Isten van?

5Mózes 6:4 Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! (Károli)

5Mózes 4:35 Csak te láthattad ezeket, hogy megtudd: az ÚR az Isten, és nincsen más rajta kívül!

Jeremiás 10:10 De az ÚR valóságos Isten, élő Isten ő, örökkévaló Király. Haragja előtt megrendül a föld, és a nemzetek nem tudják elviselni fölindulását.

» Lásd még a 6. kérdést.

2. Az Újszövetség szerint hány Isten van?

1Korinthus 8:4 Tehát ami a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.

Efézus 4:6 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

1Timótheus 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

Jakab 2:19 Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

3. Ki a legalkalmasabb személy arra, hogy az igaz Istenről tanítson minket?

János 1:18 Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

János 3:11 Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket nem fogadjátok el.

4. Jézus szerint

a. Ki az „egyedül igaz Isten”?

János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

b. Mit mondott Jézus, kihez imádkozzunk?

Máté 6:9-13 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

c. Melyik az első az összes parancsolat közül?

Márk 12:28-32 Akkor odament hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, és megkérdezte tőle: Melyik az első az összes parancsolat közül? Jézus pedig azt felelte neki: Ez az első: Halld, Izráel, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonló: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor azt mondta neki az írástudó: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más.

» Isten megismerése szükséges ahhoz, hogy szeretni tudjuk Őt. Isten helyes ismerete létfontosságú a Vele való kapcsolatunkhoz. Az írástudó egyetértett, hogy csak egy Isten van, és nincsen kívüle más.

d. Kijavította Jézus az írástudót?

Márk 12:34 Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki: Nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.

» Az írástudó hite az egész zsidó nép hitét tükrözte. A zsidók csak egy Istenben hittek.

János 8:41 Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Azt mondták azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten.

e. Ki a zsidók Istene?

János 8:54 Jézus így válaszolt: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi; az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről azt mondjátok: „Ő a mi Istenünk.”

» Lásd még Róma 3:29.

f. Kit fognak az igazi imádók imádni?

János 4:21-23 Jézus azt mondta neki: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.

5. Az apostolok szerint ki az egyedüli Isten?

1Korinthus 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala.

Jakab 3:9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek: (Károli)

Róma 15:6 Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.

Efézus 4:6 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

2Korinthus 1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene.

6. Ki az élő és igaz Isten?

1Thessalonika 1:9-10 Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és miként fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő Fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.