III. Az Atya Isten mindenek felett való uralma

Mit mond a Biblia az Atya mindenek felett való uralmáról? Íme néhány tény az Atya Istenről, ami fényt vet a témára:

1. Az Atya minden létező dolog legvégső Forrása

1Korinthus 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala.

2Korinthus 5:18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.

Róma 11:36 Mert tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Efézus 3:14-15 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,

2. Az Atya Krisztus Istene

a. Földi léte alatt

Máté 27:46 Kilenc óra tájban Jézus hangosan így kiáltott fel: „Elói, elói, lámá sabaktáni!” Azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”

b. Feltámadása után

János 20:17 Jézus azt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.

Efézus 1:3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. (Új protestáns fordítás)

Jelenések 3:12 Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, és felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

» Lásd még Zsidók 1:9; 1Péter 1:3.

3. Kizárólag az Atyát nevezik Magasságosnak

a. Az Atya a „Felséges”

Hasonlítsd össze a következő két verset:

Zsoltárok 78:17 Mégis folyton vétkeztek ellene, és lázadoztak a Felséges ellen a pusztában.

Ézsaiás 63:8-10 Azt mondta: Bizony, ők mégis az én népem, fiaim, akik nem csalnak meg. És így szabadítójuk lett nekik. Minden szenvedésüket ő is megszenvedte, és arcának angyala szabadította meg őket, szeretetében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napján. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké lett, és harcolt ellenük.

» Ezek az igeversek az Atya Istenről beszélnek. Ézsaiásnál két Lény van megemlítve: az Atya Isten, akit szabadítójuknak nevez, és Krisztus, az Ő arcának angyala.

b. Jézus a „Magasságos Fia”

Márk 5:7 Majd hangosan így kiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz engem!

Lukács 8:28 Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, majd hangosan azt mondta: Mi közöm hozzád, Jézus, a felséges Istennek Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!

» A fenti versek világosan különbséget tesznek az Atya és a Fiú között. Az Atyát a Magasságosként említik, míg Jézust a Magasságos Isten Fiának nevezik.

4. Az Atya idősebb Jézusnál

János 14:28 Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.

» A nagyobb szó a fenti szövegben a görög meizon kifejezésből származik, ami idősebbet is jelent, ahogy Róma 9:12-ben van fordítva: „megmondatott neki: az idősebb szolgál a fiatalabbnak.” (angol fordítás)

5. Az Atya nagyobb mindennél

János 10:29 Az én Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki őket az én Atyám kezéből.

6. Az Atya Krisztus feje

1Korinthus 11:3 Szeretném, hogy tudjátok, hogy minden férfinak a feje Krisztus, az asszonynak a feje pedig a férfi, a Krisztusnak a feje pedig Isten.

7. Az Atya mindenek felett van

Efézus 4:4-6 Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.

8. Az Atya a Menny és a Föld Ura

Máté 11:25 Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek.

» Lásd még Lukács 10:21. Ezen felül a Biblia arról is ad kinyilatkoztatást nekünk, milyen dolgokat kapott Jézus az Atyjától. Ezáltal még jobban megérthetjük az Atya Isten mindenek felett való uralmát.

9. Mit kapott Jézus az Atyjától?

a. Az életét

János 5:26 Mert ahogy az Atyának élete van önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.

b. Hatalmát és tekintélyét

Máté 28:18 Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.

c. Királyságát

Dániel 7:14 És hatalom, dicsőség és uralom adatott (adott – Károli) neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el.

Lukács 1:32 Ő nagy lesz, és a Magasságos Fiának hívják majd, és neki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyjának trónját.

» Lásd még 1Korinthus 15:24-28; Efézus 1:22.

d. Jogot arra, hogy imádják

János 5:22-23 És az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet is teljesen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát sem, aki elküldte őt.

» Lásd még Apostolok cselekedetei 2:36; Filippi 2:9-10; Zsidók 1:6.

e. A nevét

Filippi 2:9-10 Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké.

Zsidók 1:4 Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt.

f. Mindent

János 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.

János 13:3 Jézus, tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy.

» Lásd még Zsidók 1:2. A fenti bizonyítékok elegendőek ahhoz, hogy az Atya Isten mindenek felett való uralmát bizonyítsák. De ez által nem csökkentjük Jézusnak, Isten Fiának a tekintélyét, értékét és istenségét. Az Atya és a Fiú egyenlőségét az 5. tanulmány mutatja be részletesen.