IV. Ki Jézus?

1. Kinek mondta magát Jézus?

János 10:36 Arról mondjátok-e ti, hogy káromlást szól, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, mivelhogy azt mondtam: az Isten Fia vagyok?

2. Mit mondott az Atya Isten Jézus személyazonosságával kapcsolatosan?

Máté 3:16-17 Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme, egy mennyei hang ezt mondta: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.

Máté 17:5 Még beszélt, amikor fényes felhő borította be őket, és szózat hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok.

3. A tanítványok kinek tartották Jézust?

Máté 16:15-16 És ti kinek tartotok engem? – kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.

János 11:27 Azt mondta neki: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kellett jönnie a világra.

Máté 14:33 A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Bizony, Isten Fia vagy!

Apostolok cselekedetei 9:20 És azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia.

4. A bukott agyalok tudták, hogy Jézus Isten Fia?

Lukács 4:3 Akkor az ördög így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré!

Lukács 8:28 Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, majd hangosan azt mondta: Mi közöm hozzád, Jézus, a felséges Istennek Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!

Márk 5:7 Majd hangosan így kiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz engem!

» Sátán és a bukott angyalok már bukásuk előtt ismerték Isten Fiát, és meg is vallották, hogy tudják, kivel van dolguk.

5. Kit neveznek még az Írások „Isten fiának”?

Lukács 3:38 Ez Énósé (fia, lásd 23. vers), ez Sété, ez Ádámé, ez pedig Istené.

» Ádám Isten teremtés általi fia (1Mózes 5:1). Az angyalok is (Jób 38:7).

1János 3:1 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.

» Mi is Isten fiai vagyunk örökbefogadás által (Róma 8:15).

6. Milyen értelemben Fia Krisztus Istennek?

1János 4:9 Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa.

» Jézus nem teremtés általi fiú, mint Ádám; sem örökbefogadás általi, mint mi; Hanem Ő az egyszülött Fiú; azért Fiú, mert az Atyától született.

János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

» Az, hogy Isten egyszülött Fiát adta, azt mutatja, hogy Istennek már a földi megszületése előtt is Fia volt az, akit odaadott.

7. Mikor vált Jézus az ember Fiává?

Galata 4:4 Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve.

Lukács 1:31 És íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus.

» Jézus akkor vált az ember Fiává, amikor Mária megszülte; vagyis megtestesülésekor.

8. Mikor született Jézus az Atyától?

Mikeás 5:2 De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, az ősidők napjáig.

» A származás eredetet is jelent. Jézus az ősidők napjában, az örökkévalóságban született.

9. Mi történt az örökkévalóság napjaiban?

Példabeszédek 8:22-30 Az Úr útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva fölkentje vagyok, ősidőktől, a föld kezdetétől fogva. Akkor születtem, amikor még nem voltak mélységek, mikor még semmiféle vízzel teli forrás nem volt. Mielőtt a hegyek leülepedtek, a halmok előtt születtem. Akkor, amikor még nem formálta meg a földet és a mezőket és a világ első porszemét. Ott voltam, amikor az eget készítette, amikor a látóhatárt a mélység fölött kijelölte. Mikor megszilárdította a felhőket odafönn, amikor erőre kaptak a mélység forrásai. Mikor megszabta a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják parancsát. Mikor kimérte e föld alapjait, mellette voltam mint kézműves. Gyönyörködött bennem mindennap, mindig ott játszottam színe előtt.

» A fenti idézetben a bölcsesség nevében Jézus beszél (vö. 1Korinthus 1:24. 30; Kolossé 2:3). Krisztus az olvasót abba a korba vezeti itt vissza, amikor Ő az Atyától szereztetett, ill. született – minden dolog teremtése előtt.

10. Utal az Ige Isten Fiára betlehemi születése előtt is?

Példabeszédek 30:4 Ki ment föl az égbe, és ki szállt le onnan? Ki fogta össze markába a szelet? Ki kötötte köntösébe a vizet? Ki szabta meg a föld minden határát? Tudod-e, mi a neve, és mi a fiának neve?

Dániel 3:25 Ő pedig így szólt: Íme, én négy férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk, és a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy isten fiáé. (mint Istennek Fiáé – angol King James fordítás)

Zsoltárok 2:12 Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar fölgerjed haragja. Boldogok mindazok, akik benne bíznak!

11. Tanította Jézus földi élete során, hogy Ő az Atyától származott?

János 8:42 Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. (Károli)

János 16:27 Mert maga az Atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem.

12. Fontos hinnünk, hogy Jézus Isten valóságos, szó szerinti Fia?

1János 2:22-23 Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem, aki vallást tesz a Fiúról, azé az Atya is.

1János 5:10 Aki hisz Isten Fiában, az magában hordozza a bizonyságtételt. Aki nem hisz Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az ő Fiáról.

János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

János 20:31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.

13. Miért ölték meg a zsidók Krisztust?

Máté 26:63-65 Jézus pedig hallgatott. És a főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítlek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Isten Fia! Jézus így válaszolt: Te mondtad. Sőt mondom nektek: Mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát az Istennek hatalmas jobbján ülni és eljönni az égnek felhőiben. Ekkor a főpap megszaggatta a ruháit, és azt mondta: Káromlást szólt. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok káromlását.

János 19:7 De a zsidók így feleltek: Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivelhogy Isten Fiává tette magát.

» Jézus inkább a halált választotta, minthogy megtagadja: Ő Isten Fia! Mennyivel inkább kellene nekünk, halandóknak megvallani Jézus fiúságát?!

14. Milyen ígéret szól azoknak, akik Jézust elfogadják Isten Fiának?

János 1:12 De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.