V. Az Atya és a Fiú egyenlősége

Megállapítottuk, hogy Jézus Isten Fia, mert az Atyától származott/született az örökkévalóság napjaiban.

1. Egyenlő az Atya és a Fiú?

Filippi 2:6 Aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő.

Ebben a tanulmányban azt a kérdést vizsgáljuk meg az Írásokból, mi az alapja az Atya és a Fiú egyenlőségének.

2. Mit örökölt Jézus isteni születése jogán?

Zsidók 1:4 Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt.

2Mózes 23:20-21 Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass szavára! Ne bosszantsd föl őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevem van őbenne.

» Jézus, mint Isten Fia, örökölte Atyjának nevét. Azt is tudjuk, hogy Jézus, mint az izraeliták előtt járó „angyal”, az Atya nevét viselte már akkor is. Ebből pedig az következik, hogy Jézus Betlehem előtt örökölte Atyja nevét, ezért Jézus fiúsága megelőzi földi születését.

3. Mit jelent a „név”?

a. Természetet

1Mózes 5:2 Férfivá és asszonnyá teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján.

b. Tekintélyt

János 5:43 Én az én Atyám nevében jöttem…

» Lásd még János 10:25; Máté 21:23.

c. Jellemet

Példabeszédek 22:1 Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedvesség az ezüstnél és aranynál.

» Lásd még Prédikátor 7:1; Példabeszédek 15:30. Az Atya nevével Jézus örökölte az Atya isteni természetét is.

4. Mit jelent ez Krisztusra nézve?

Zsidók 1:1-3 Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban.

» Krisztus az Atya valóságának a képmása. Ugyanazzal az isteni természettel és élettel rendelkezik, mint Atyja. Fiúsága és öröksége a következőkre jogosítja fel Jézust:

  1. Tulajdonos „mindennek örököse”
  2. Teremtő „aki által a világot is teremtette”
  3. Isten képmása, Aki egyenlő Ővele „aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása”
  4. Fenntartó „fenntartja a mindenséget”
  5. Megváltó „aki minket bűneinktől megtisztított”
  6. Közbenjáró „a Felség jobbjára ült a magasságban”

5. Kinyilatkoztatja a Biblia számunkra, hogy Krisztus Isten képmása volt földi születése előtt?

Jelenések 12:7 Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is.

» A „Mihály” név jelentése: „olyan, mint Isten”. Ez is azt a tényt igazolja, hogy Jézus e nevet az örökkévalóság napjaiban örökölte.

6. Mit örökölt még Jézus?

János 5:26 Mert ahogy az Atyának élete van önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.

» Örökség által ugyanazt az életet örökölte a Fiú, mint amivel az Atya rendelkezik. Ez halhatatlan, eredeti élet, amit a Fiú megadhat azoknak, akik hisznek (János 17:2).

7. Magasztalásunkra és imádatunkra méltó isteni Lénnyé teszi ez Jézust?

Zsidók 1:8,6 A Fiúról pedig így szól: A te trónod, ó, Isten, mindörökké megáll, és királyságod pálcája az igazság pálcája… Amikor pedig behozza elsőszülöttjét a világba, így szól: És imádja őt Isten minden angyala.

Kolossé 2:9; 1:19 Mert benne lakozik az istenség egész teljessége testileg… Mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség.

» Az istenség teljessége lakozik a Fiúban. Teljesen isteni, mert az Atyja Isten.

8. Úgy kell tisztelnünk a Fiút, mint ahogy az Atyát tiszteljük?

János 5:23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát sem, aki elküldte őt.

» Ugyanúgy tiszteljük és imádjuk a Fiút, mint az Atyát. Isteni természetük megegyezik. Az Atya iránti tiszteletünket úgy tudjuk legjobban kifejezni, hogy Fiának hódolunk és Őt tiszteljük (Filippi 2:11).

9. Megértették a zsidók, hogy Jézus az Atyjával egyenlő tekintélyre tartott igényt?

János 5:18 Emiatt aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mivel nemcsak megszegte a szombatot, hanem Istent is tulajdon Atyjának nevezte, és így egyenlővé tette magát Istennel.

10. Miért akarták a zsidók megkövezni Jézust?

János 10:33-36 A zsidók így feleltek: Nem jó tettekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus pedig azt mondta: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten beszéde lett – és az Írást nem lehet semmibe venni –, arról mondjátok-e ti, hogy káromlást szól, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, mivelhogy azt mondtam: az Isten Fia vagyok?

» Abból, hogy magát Isten Fiának vallotta, a zsidók megértették, hogy Jézus Istennel egyenlőnek tartja magát. Jézus megerősítette ezt az értelmezést. Jézus egyenlősége Atyjával fiúságán alapul.