VI. Isten Lelke és az ember lelke

1. Kinek a képmására lett teremtve az ember?

1Mózes 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára.

2. Kihez beszélt Isten? Van rajta kívül más isteni lény is, aki az Ő képmása?

A Biblia szerint Krisztus az egyetlen lény Istenen kívül, aki az Ő képmásával rendelkezik:

2Korinthus 4:4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe.

Filippi 2:6 Aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő.

Kolossé 1:15 Aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született.

Zsidók 1:4 Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt.

» Ha a Biblia nem nyilatkoztat ki nekünk egy másik, Isten képmásával és hasonlatosságával rendelkező isteni lényt, azt a következtetést kell levonnunk, hogy 1Mózes 1:26-ban az Atya Isten Fiához beszél.

3. Mit jelent a „képére és hasonlóságára” kifejezés?

1Mózes 5:3 Százharminc esztendőt élt Ádám, és fiút nemzett a saját képére és hasonlóságára, és Sétnek nevezte.

» Itt azt látjuk, hogy Séth Ádám „képére és hasonlóságára” született. Ez testi és lelki hasonlóságot foglal magában.

4. Miből áll az ember mint élőlény?

1Mózes 2:7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. (Új protestáns fordítás)

» Emberi test + emberi lélek = élő emberi lény.

5. Felépítésünkben is hasonlóak vagyunk Istenhez?

Ha az ember Isten képmására lett teremtve, és az embernek két része van, egy test és egy lélek, ez azt jelenti, hogy Istennek és Krisztusnak is van lelke és testi formája?

a. Rendelkezik Isten testi formával?

Próféták látták Istent

1Királyok 22:19 És monda Mikeás: Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb- és balkeze felől mellette állani. (Károli)

Ézsaiás 6:1 Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzijjá király, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot.

» Dániel (Dániel 7:9. 13) és János (Jelenések 4:2-3) is látta Istent.

Krisztus földi születése előtt Isten formájában volt

Filippi 2:6 Aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő.

Jézus szavai szerint Atyjának alakját rajta kívül senki sem látta

János 6:46 Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát.

Máté 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

» Lásd még 1János 5:37.

b. Van Istennek Lelke?

Az Atya Lelke

János 4:24 Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk.

» Lásd még Máté 10:20.

Jézus Lelke

1Korinthus 15:45 Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké. (Új Protestáns fordítás).

» Lásd még Filippi 1:19. Isteni test/forma + isteni lélek = isteni lény.

6. Van párhuzam az ember és az ő lelke valamint Isten és az Ő Lelke között?

1Korinthus 2:11 Mert ki ismeri az emberek közül az ember gondolatait, ha nem ha az ember lelke, amely őbenne van? Ugyanígy az Isten gondolatait sem ismeri senki, csak az Isten Lelke.

» Ez az ige arról beszél, hogy ugyanúgy viszonyul az ember lelke az emberhez, mint ahogy Isten Lelke Istenhez. Ugyanakkor a szöveg kiemel egy nagyon fontos különbséget. Míg az ember lelke „őbenne van”, addig Isten Lelke nem korlátozódik az Ő testi formájára.

7. Mit foglal magában az ember lelke?

a. Értelem

Dániel 2:1 Uralkodásának második esztendejében álmokat látott Nebukadneccar, és nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni.

» Nabukodonozor nyilván azért nem tudott aludni, mert arra az álomra gondolt, amit látott. Más szóval az elméje nyugtalankodott.

b. Belső világ (szív)

Zsoltárok 34:19 Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket.

» Lásd még Zsoltárok 51:12,19; 77:7; 78:8; Ezékiel 36:26.

c. Élet/lehelet

Jób 27:3 Hogy mindaddig, amíg lelkem bennem van, és Isten lehelete van az orromban.

» Az ember lelke az ő személyisége, jelleme és élete – az ember saját személye.

8. Hogyan magyarázza a Biblia Isten Lelkét?

a. Értelem

Ézsaiás 40:13 Ki irányította az ÚR lelkét, és ki oktatta őt mint tanácsosa?

Róma 11:34 Mert ki ismerte meg az Úr értelmét, vagy ki lett neki tanácsadója?

» Hasonlítsd össze, hogyan idézi Pál Róma 11:34-ben Ézsaiás 40:13-at. Lásd még 1Korinthus 2:16.

b. Élet

János 6:63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit; a beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet.

Róma 8:10 Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él a megigazulás által.

» Lásd még 1Mózes 2:7; Jób 27:3; 33:4; Jelenések 11:11. Amilyen viszonyban van az ember saját lelkével, éppolyan viszony van Isten és Lelke között. Isten Lelke az Ő saját személyisége, jelleme, élete és gondolatai.

9. Ha az ember lelke nem más, mint a saját jelenléte/személye, akkor mondhatjuk, hogy Isten Lelke az Ő saját jelenléte?

Zsoltárok 139:7 Hová menjek lelked elől, arcod elől hová fussak?

Zsoltárok 51:13 Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem!

» A héber paniym szó arcot is jelent, de jelenlétet is. Következtetés: Istennek van egy testi és egy lelki formája is. A Lelke nem korlátozódik a testére. Amint a te lelked a saját személyed, értelmed és jelenléted, úgy Isten Lelke az Ő saját személye, értelme és jelenléte.