VII. Ki a Szent Lélek?

Az előző leckében megállapítottuk, hogy Isten Lelke az Ő saját értelme, élete, jelenléte és személye. Ebben a tanulmányban megvizsgáljuk a Lélek származását és személyazonosságát.

1. Mit ígért Jézus, mielőtt elment?

János 14:16-17. 26 És én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. … A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek.

2. A Biblia szerint kinek a lelke a Szent Lélek?

Hasonlítsd össze a következő két verset:

Márk 13:11 Amikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, hanem azt mondjátok, ami abban az órában adatik nektek, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.

Máté 10:19-20 De amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, hogyan vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke az, aki szól általatok.

» A Szent Lélek = Az Atya Lelke. Hasonlítsd össze a következő két verset is:

2Péter 1:21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől indíttatva szóltak.

1Péter 1:10-11 Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, nyomozva, hogy melyik vagy milyen időre jelentette azt ki Krisztus bennük levő Lelke, aki előre bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről és az utána következő dicsőségről.

» A Szent Lélek = Krisztus Lelke.

Az előző négy vers alapján az alábbi következtetést vonhatjuk le:

» Krisztus Lelke = A Szent Lélek = Az Atya Lelke.

3. Hány Szent Lélek van?

Efézus 4:4 Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is.

4. Amikor befogadjuk a Szent Lelket, kit fogadunk be?

János 14:23 Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

» Jézus szavai szerint, amikor a Szent Lelket befogadjuk, akkor mind az Atyát, mind a Fiút befogadjuk.

5. Ugyanazt a Lelket birtokolja az Atya és a Fiú is?

Róma 8:9-10 Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem Lélek szerintiek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él a megigazulás által.

» Ugyanarról a Lélekről szólva Pál a következő kifejezéseket használja: Lélek, Isten Lelke, Krisztus Lelke, Krisztus. Ebből azt láthatjuk, hogy Pál hite szerint a Szent Lélek mind az Atya, mind a Fiú Lelke volt.

6. Honnan jön a Lélek?

János 15:26 Amikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd bizonyságot tesz rólam.

7. Miért az Atyától származik a Lélek?

1Korinthus 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala.

Róma 11:36 Mert tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

» A Lélek azért az Atyától származik, mert minden dolog Őtőle van. Ő minden dolog forrása. Lásd a harmadik tanulmányt bővebb információért.

8. Kin keresztül jön a Lélek hozzánk?

Efézus 2:18 Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

János 20:22 Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt: Vegyetek Szentlelket!

» Az Atya Lelke Krisztuson keresztül jön hozzánk.

9. Ki jön el hozzánk, hogy a Vigasztalónk legyen?

János 14:18-19 Nem hagylak titeket árván (vigasztalás nélkül – az angol fordítás szerint), eljövök hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti megláttok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok.

10. Hogyan küldi el az Atya hozzánk Jézust? Testben vagy Lélekben?

Galata 4:6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya!

» Megjegyzés: Pál azt mondja itt a Galata levélben, hogy amikor megkapjuk Isten Fiának Lelkét, azt kiáltjuk: Abba, Atya! Róma 8:15-ben pedig azt mondja nekünk, hogy amikor megkapjuk a fiúság Lelkét, akkor kiáltjuk: Abba, Atya! Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy a Szent Lélek valójában Jézus Lelke.

11. Amikor megkapjuk Jézus Lelkét, akkor az Krisztustól különböző valaki?

2Korinthus 3:17 Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

» Pál 1Korintus 8:6-ban azt mondta, hogy egy Úr van, Jézus Krisztus, Efézus 4:4-ben pedig, hogy egy Lélek van. A fenti versben viszont azt mondja Pál, hogy „Az Úr pedig a Lélek”. Ha az Úr maga Jézus, és csak egy Lélek van, akkor teljesen ésszerű és az Írásokkal egyező azt hinnünk, hogy a Szent Lélek nem más, mint az Úr Jézus Krisztus lelki formában. Maga Jézus jön el hozzánk, mint személyes Vigasztalónk. A Lélek Jézus személye.

12. Mondja a Biblia nekünk azt, hogy Jézus Lélekké vált?

1Korinthus 15:45 Így is van megírva: Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké. (Új Protestáns fordítás)

13. Nem ellentmondás ez?

Miért mondja a Biblia néha azt, hogy amikor a Vigasztaló eljön, akkor mind az Atya, mind a Fiú eljön, miközben más helyeken azt mondja, hogy Jézus a Lélek?

2Korinthus 5:19 Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot…

János 14:10,20 Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit… Azon a napon megtudjátok, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.

14. Ki az, aki a szívünkön kopogtat?

Jelenések 3:20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő énvelem.

15. Mi a dicsőségünk reménysége?

Kolossé 1:27 Akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.