VIII. Az Atya és a Fiú a Szentélyben

1. Mit szemléljünk, ha többet akarunk megtudni Isten útjairól?

A Biblia elmondja nekünk, hogy Isten útjai megismerhetők a szentélyből:

Zsoltárok 77:13 A te utad, óh Isten, a szentélyben van; kicsoda olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? (angol King James fordítás)

Zsoltárok 73:17 Gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben, míg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat.

Mit mond a szentély az Istenségről? Hány Lényt nyilatkoztat ki nekünk a szentély és annak szolgálatai?

2. Hány helyszíne van a szentélyszolgálatnak?

A szentélyszolgálat három helyszínen zajlik, melyek a pitvar (udvar), a szentély (vagy szent hely) és a Szentek Szentje. Mindhárom részt egyenként vizsgáljuk meg, hogy meglássuk, mit tanulhatunk belőlük.

I. A Szentek Szentje

a. Mit tanulhatunk a Szentek Szentjéből az Istenségre vonatkozóan?

Isten szigorú utasításokat adott arra vonatkozóan, hogy rajta kívül csak egy lény léphet be a Szentek Szentjébe.

 1. Jézus a Főpapunk: Csak a főpap léphetett be a legszentebb helyre (Zsidók 9:6-7). Jézus a mi mennyei Főpapunk (Zsidók 4:14; 5:10; 6:20).
 2. Az Atya Isten a trónon: Isten jelenléte a kegyelmi trón felett volt látható (2Mózes 25:21-22; Zsoltárok 80:2). Az Atya Isten az, Aki a mennyei Szentély trónján ül (Jelenések 4:2; 5:1-6).
 3. Jézus az Atya elé viszi imáinkat: Csak a főpap vihette be a tömjénezőt Isten jelenlétébe az engesztelés napján (3Mózes 16:11-13). A tömjénező a szentek Krisztus igazságosságával vegyített imáit jelképezi (Zsoltárok 141:2; Jelenések 5:8; 8:3). Krisztus az, Aki imáinkat fogadja és azokat érdemeivel és igazságosságával vegyítve viszi az Atya elé.

b. Hány isteni Lénnyel találkozunk a Szentek Szentjében? Kik Ők?

A földi templomban található Szentek Szentjének egyszerű tanulmányozása két isteni Lényt mutat be nekünk: az Atyát és a Fiút, akiket a földi főpap és a szövetségláda felett látható dicsőséges isteni jelenlét jelképez.

II. A Szentély

a. Milyen leckét tanulhatunk a földi Szentélyből az Istenségre vonatkozóan?

 1. Jézus a mi mennyei papunk/főpapunk: A szenthely első részében szolgáló pap vagy főpap Krisztus, a mi Főpapunk jelképe.
 2. Isten jelenléte a Szentélyben: A Biblia elmondja nekünk, hogy a földi szenthely mindkét részében megnyilvánult Isten dicsősége:

2Mózes 33:9-11 És az történt, hogy valahányszor Mózes bement a sátorba, felhőoszlop szállt le, megállt a sátor ajtajában, és Isten beszélt Mózessel. Amikor az egész nép látta, hogy a felhőoszlop a sátor ajtajánál áll, fölkeltek mindannyian, és mindenki meghajolt a sátrának ajtajában. Az ÚR pedig színről színre beszélt Mózessel, úgy, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. Amikor Mózes visszatért a táborba, szolgája, az ifjú Józsué, Nún fia, nem távozott el a sátorból.

» Lásd még 2Móz 29:42-44; 30:36; 40:34-35; 1Kir 8:10-11; 2Krón 5:13-14; 7:1-2.

2Mózes 33:9-11-ben két élőlény jelenlétét láthatjuk, Mózesét mint közbenjáróét, valamint Istenét. Természetesen tudjuk, hogy Mózes Jézust, az Isten és ember közötti egyedüli közbenjárót jelképezi (1Timótheus 2:5). Ez a példa arra mutat rá, hogy a mennyei Szenthely első részében két személy jelenléte található: Krisztus, aki Közbenjárónk és Főpapunk, valamint az Atya Isten.

 1. A szent kenyerek asztala: A szent kenyerek asztalán két rakás kenyér volt, rakásonként hat darab (3Mózes 24:5-6). Ez a két rakás az Atyát és a Fiút jelképezte a következők miatt:
 • Kettős pártázat (korona): A szent kenyerek asztalának két koronája vagyis dupla koronája volt (2Mózes 25:23-25). Miért kettő?
 • Jézus a kenyér: A kenyér Jézust jelképezi (János 6:51). De Jézus azt mondta, hogy „Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10:30). Így a kenyér az Atyát is jelképezheti. Ezért utasította Isten a papot, hogy a kenyereket két rakásban helyezze el (nem 1-ben vagy 3-ban): ez az Atyát és a Fiút jelképezi egy olyan asztalon, amelynek két koronája van (nem 1 vagy 3).
 • Az Atya megosztja Jézussal trónját: Jelenések 3:21 elmondja nekünk, hogy Jézus együtt ül az Atyával a trónon; tehát két isteni Lény van a trónon.

A szent kenyerek asztala – rajta a két rakással – szépen bemutatja az Atya és Fiú jelenlétét a mennyei Szenthely első részében, amikor Jézus a Szentélynek ebben a részében teljesítette szolgálatát.

b. Hány isteni Lényt mutat be nekünk a földi Szentély? Kik Ők?

A földi Szenthely tanulmányozása csak két Lény jelenlétét mutatja be, Jézusét, mint Közbenjáróét/Főpapét, és az Atya Istenét. Ismét csak két Lényt látunk, nem hármat.

c. Mi a helyzet a Szent Lélekkel, jelen van a szent helyen?

A szent helyen vannak olyan személytelen és élettelen elemek, amelyek a Szent Lelket jelképezik, mint például az olaj, amit a gyertyatartókban használtak. De sehol nem látunk egy harmadik élőlényt, ami a Szent Lelket jelképezné. Ott van a Lélek, de nem úgy, mint az Atya és a Fiú. Az olaj a Lélek jelképe, de a Szenthelyen az olajat arra használták, hogy világítsanak vele – viszont a világosság Jézus jelképe (János 8:12; 9:5).

III. A pitvar

a. Milyen leckét tanulhatunk a pitvarból az Istenségről?

A pitvar szolgálatában három élőlény szerepelt:

 1. Jézus mint áldozat: Az áldozat bárány volt vagy bika stb. (3Mózes 4:3). Ez Jézust, Isten Fiát jelképezte (János 1:26,39).
 2. Mi mint bűnösök: A bűnös saját kezével vágta le az áldozatot (3Mózes 4:4). Ez a bűnöst jelképezi, aki megvallja bűneit és lelki áldozatot hoz (1Péter 2:5).
 3. Jézus mint felkent pap: A felkent pap vitte be a vért a Szentélybe (3Mózes 4:5). Ez szintén Jézust, a Főpapunkat jelképezi (Zsidók 4:14; 5:10; 6:20).

b. Hány isteni Lénnyel találkozunk a pitvar szolgálatában?

A pitvarban folyó szolgálat két élőlényt mutat be. E kettő közül csak az egyik isteni lény.

c. Mit jelképez a többi pap?

Természetesen egynél több pap is szolgált mind a pitvarban, mind a Szentélyben. Két értelmezési lehetőség is van, mit jelképeztek ezek a papok:

 1. Krisztust: Főpapunk előképei voltak.
 2. A szenteket: A Biblia Krisztus követőit királyi papságnak nevezi (1Péter 2:9). Azokat az embereket jelképezik, akik együttműködnek Istennel.

Függetlenül attól, melyiket fogadod el a helyes magyarázatnak, a Szent Lelket jelképező élőlényt akkor sem találunk.

d. Mi a helyzet a Szent Lélekkel, jelen van a pitvarban?

A pitvarban ismét megjelenik a Szent Lélek, de itt is személytelen és élettelen dolgok jelképezik, nem úgy, mint Jézust. Például:

 1. Tűz az égőáldozati oltáron: Az Apostolok cselekedetei 2:3-ban a Szent Lélek kiáradását tüzes nyelvek formájában láthatjuk.
 2. Víz a medencében: Az Újszövetségben a Szent Lelket vízzel is jelképezi (János 4:14; 7:38-39; Jelenések 22:1)

Továbbra is ugyanaz a helyzet: sehol sem látjuk a Lelket az Atyához és Fiúhoz hasonló élőlényként megjelenni.

e. Mi a főpap egyik pitvarbeli feladata, mely Jézus földi munkájára utal?

Fontos megjegyeznünk, hogy a Főpap egyik feladata vagy kötelessége az volt, hogy a népet tanítsa (Ezékiel 44:23), ami természetesen a Szenthelyen kívül történt, mert oda csak a papok léphettek be. Más szavakkal a pap nemcsak a Szentélyben szolgált Isten előtt, hanem ki kellett mennie, hogy tanítsa az embereket.

Érdekes, hogy a papoknak ruhát kellett cserélniük, mielőtt kimentek a nép közé. Mást kellett felvenniük, mint amit Isten jelenlétében viseltek.

Ezékiel 44:19 Amikor pedig kimennek a külső udvarba a néphez, vessék le azokat a ruháikat, amelyekben szolgáltak, és tegyék le azokat a szent kamrákban. Öltözzenek más ruhákba, hogy meg ne szenteljék a népet ruháikkal.

Úgy gondolom, az előkép itt egy nagyon érdekes és tanulságos betekintést ad nekünk Krisztus szolgálatába. Főpapunk egyik feladata, hogy tanítsa a népet a Szentélyen kívül. Sőt nemcsak ez, hanem az előkép szerint más ruhát kell viselnie, vagyis más „formában” kell megjelennie, mint Isten jelenlétében.

Krisztus pontosan ezt teszi. Miközben Jézus a mennyei Szentélyben fizikai, vagyis testi formában szolgál, Lelke által egyházát szolgálja a földön (Galata 4:6). Jézus megígérte, hogy mindenkor velünk lesz, és sohasem hagy el minket (Máté 28:20; Zsidók 13:5). A Biblia elmondja, hogy Jézus követőivel volt, és együtt munkálkodott velük (Márk 16:20).

Mint láthatod, a földi Szenthely csak két isteni lényt mutat be nekünk, az Atyát és a Fiút. Nincs helye harmadik élőlénynek a Szentélyben. Emellett a szentélyszolgálat azt is megmutatja nekünk, hogy a papok által előrevetített szolgálatot – ti. hogy a pap kimegy és tanítja a népet – Jézus a saját Lelke, a Szent Lélek által tölti be. Az apostolok értették ezt, ezért azonosítja Pál Jézust a Szent Lélekkel (2Korinthus 3:17; 1Korinthus 8:6). További információért lásd a 7. leckét.