Ne vígy minket kísértésbe

Taníts minket imádkozni, 6. rész

Van mit tanulnunk arról, hogyan kell „jól” imádkozni

Jézus a „Miatyánkra” tanította tanítványait

Ebből megérthetjük a fő imatémákat, amivel érdemes minden imádságban foglalkoznunk

Ismétlés

1. rész: Szenteltessék meg a te neved

Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem (3Mózes 10:3)

Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. (1Péter 3:15a)

Isten nevének megszentelése: Akik Jézus Krisztust befogadták, azok el vannak különítve Isten céljaira

Tudatában vagy, hogy Jézus munkálkodik az életedben, és jobb terve van számodra MA, mint neked?

Eltökélted már, hogy MA Isten dicsőségére fogsz élni?

Ismétlés

2. rész: Jöjjön el a te országod

Isten országa bennetek van (Lukács 17:21b)

Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. (Galata 6:2)

Isten királysága / uralma egy személyes, belső tapasztalat

Engedelmeskedsz az Úrnak?

Alázatos, szolgálatkész lelkület

Hogyan viszonyulsz a testvéreidhez? Különbnek tartod őket magadnál? Hordozod őket?

Ismétlés

3. rész: Legyen meg a te akaratod

A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. (1János 2:17)

Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. (János 6:38)

Akaratod teljesítésében lelem kedvemet, ó, Istenem, törvényed szívem közepén van. (Zsoltárok 40:9)

Mennyire fontos számodra, hogy Isten akaratát cselekedd?

Ha eltökélted magad az engedelmességre, akkor Ő biztosan vezetni fog.

Isten akaratának teljesítése ezen a Földön a fiak küldetése és kiváltsága

Ismétlés

4. rész: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma

Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. (Máté 5:33)

Jézus pedig azt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. (János 4:34)

Isten betölti testi-lelki szükségleteinket

Jézus élete - Isten akaratának teljesítése - legyen a mi kenyerünk ma és minden nap!

Ismétlés

5. rész: Megbocsátás

Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Efézus 4:32)

Hanem szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva, és nagy lesz a jutalmatok, és a magasságos Isten fiai lesztek, mert ő jóságos a háládatlanokhoz és a gonoszokhoz is.

Legyetek irgalmasok, mint ahogyan Atyátok is irgalmas. (Lukács 5:35-36)

Isten már megbocsájtott nekünk, és az Ő irgalmas lelkét adja a mi szívünkbe is.

Munkáljuk minden nap embertársaink üdvét azáltal, hogy az ellenünk vétkezők felé is közvetítjük Isten bocsánatát!

Következő témánk...

Kísértés

és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól... (Máté 6:13a)

Mit kérünk ezzel?

Mindjárt rögtön egy ellentmondást fedezhetünk fel...

Isten kísért?

Senki se mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.

Hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága. (Jakab 1:13-14)

NEM, Isten nem kísért senkit!

Vagy mégis?

Isten mégis kísért

És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok. (1Mózes 22:1; Károli)

És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem? (2Mózes 16:4; Károli)

Ellentmondás???

Úgy tűnik, Isten mégis "kísértett" embereket...

Kísértés vagy próba

A Biblia kétféle értelemben használja a kísértés szót:

Isten NEM bűnre csábít, hanem próbára tesz

Isten nem akarja, hogy vétkezzünk, ellenben a hitünk valódiságát sokszor csak nehéz helyzetekben tudjuk bizonyítani.

Kinek van szüksége a próbára?

Először is nekünk:

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. (Jakab 1:2-3)

A megpróbáltatás kitartásra nevel

Itt nem a kísértésben való elesésről, hanem a próbában aratott győzelemről van szó!!!

Isten mindent tud

Letekint az ÚR az égből, lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. (Zsoltárok 33:13-15)

Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. (János 2:25)

Isten próba nélkül is ismeri a szívünket!

Nem Istennek van szüksége arra, hogy megpróbáljon bennünket, hiszen Ő anélkül is jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat!

A világ figyel

azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét (Efézus 3:10)

Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. (Róma 8:19)

Isten bizonyítékot akar szolgáltatni az egész teremtett világ számára - beleértve az el nem bukott mennyei lényeket is

Az ellenség elhallgattatása

Az ÚR azt mondta a Sátánnak: Észrevetted szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és kerüli a rosszat.

A Sátán így felelt az ÚRnak: Avagy ok nélkül féli Jób az Istent? Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, jószága igen megszaporodott e földön. De bocsássad csak rá a kezedet, sújts le vele mindarra, ami az övé, vajon akkor nem átkoz-e meg téged szemtől szembe?! (Jób 1:8-11)

Sátán egyik fő vádja a hívők ellen, hogy csak érdekből tisztelik Istent - ti. hogy megáldja őket.

Vajon a nehéz helyzetben nem fordul szembe az Istennel?

Isten mindent tud, de a teremtmények nem!

A hited valódisága akkkor mutatkozik meg, amikor Isten nem azt teszi veled, amire számítasz, vagy amit várnál Tőle.

Cáfolhatatlan bizonyíték

Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr el valamilyen sérelmet, igazságtalanul szenvedve.

Mert milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért tűritek el a verést? De ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kedves dolog Istennél. (1Péter 2:19-20)

Ez a kísértés

Az Isten szerint való kísértés azt jelenti, hogy győzünk a próbában, és bizonyítékot szolgáltatunk Isten oldalán

Az olyan kísértés, amiben elesünk, az semmilyen jót nem szolgál!

Isten fenyítése

Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.

Mert a bűn elleni harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek az intésről, amely nektek mint fiaknak szól: (Zsidók 12:2-11)

Egy keresztény ember életében minden próba és szenvedés új értelmet nyer!

Isten fenyítése

Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.

Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor korcsok vagytok, nem pedig fiak. (Zsidók 12:2-11)

A szenvedés alkalom a mennyei Atya szerető gondoskodásának megtapasztalására.

Isten fenyítése

Aztán: a mi testi apáink is fenyítettek minket, és becsültük őket, hát nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, és élünk! Mert azok csak rövid ideig, tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk.

Semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa. (Zsidók 12:2-11)

A lényeg a kitartás! Óriási tétje van minden próbának!

Tudtad, hogy a szenvedés része a tökéletesség-programnak?

Szenvedés és tökéletesség

Mert ez volt méltó ahhoz, akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiat vezet dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletessé. (Zsidók 2:10)

Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. (Zsidók 5:8-9)

Jézus előtte is tökéletesen engedelmes volt

A próbában való szenvedés viszont mindenki számára megmutatta, mi volt benne!

Akarod az Úr eljövetelét?

Íme, elküldöm követemet, és elkészíti előttem az utat. És hirtelen eljön templomába az Úr, akit kerestek, és a szövetség követe, akit kívántok. Íme, eljön – ezt mondja a Seregek URa. De ki szenvedheti el eljövetelének napját? És ki állhat meg megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja! Leül, mint az ötvös, hogy megtisztítsa ezüstjét, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. Akkor igazsággal visznek áldozatot az ÚRnak. (Malakiás 3:1-3)

Isten a próbákat arra használja fel, hogy megtisztítsa népét Jézus Krisztus második eljövetele előtt

Akarod az Úr eljövetelét?

És a harmadrészt is tűzbe viszem, és megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Segítségül hívja majd a nevemet, és én felelni fogok neki. Ezt mondom: Népem ő! Ő pedig azt mondja: Az ÚR az én Istenem! (Zakariás 13:9)

Isten a próbák és szenvedések által megtisztít vagy megváltoztat?

Az ötvös nem csinál vasból ezüstöt, sem rézből aranyat!

Az igazi kincs

A jó ember szívének jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert amivel telve van a szív, azt mondja a száj. (Lukács 6:45)

Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. (1Péter 3:15)

VIGYÁZAT!! Ha nincs Jézus Krisztus a szívedben, a próba nem megtisztítani fog, hanem megsemmisíteni!!

Ha Krisztus lelke nem lakik a szívedben, akkor a próbában csak dicstelenül el fogsz hullani!

Ne a próbától várd, amit csak Krisztus Lelke tud elvégezni benned!

Keresd Őt, amíg nem túl késő!

A Lélek erejével

Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami különös dolog történne veletek. Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok az Istennek és a dicsőségnek Lelke. (1Péter 4:12-14)

Ne a próbától félj, a megállás Krisztus dolga! A te dolgod, hogy Krisztussal szoros legyen a kapcsolatod!!!

Ha Krisztus bennünk él, akkor a próba végül hasznunkra válik, és Istennel szerzett tapasztalat lesz!

Atyánk vigyáz ránk

Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. (1Korinthus 10:13)

Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. (Róma 8:28)

Atyánk velünk van a próbákban is, és mindent a javunkra fordít!

Isten mindent a javunkra tud fordítani, ha ragaszkodunk Hozzá és megbízunk bölcsességében és szeretetében.

Visz vagy enged?

Nem Istennek van szüksége arra, hogy megpróbáljon minket, de a nagy küzdelemre való tekintettel megengedi, hogy nehéz helyzetekbe kerüljünk és szenvedések érjenek minket.

Ha szeretjük Istent, akkor ezek a próbák nem bizonytalan kimenetelűek!

Isten tudja, mi az, amit egyénileg el tudunk hordozni - és győzni tudunk!

Az Atya nem leli örömét gyermekei szenvedésében, de ahhoz, hogy a teremtett világ megláthassa Isten Fiait, ahhoz próbára kell tennie bennünket.

Szabadíts meg a gonosztól

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején: én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. (Zsoltárok 50:15)

Ha segítségül hívjuk Őt, Isten megszabadít a gonosztól - a nehéz helyzetekben is mellettünk áll.

Minden szenvedésüket ő is megszenvedte, és arcának angyala szabadította meg őket, szeretetében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napján. (Ézsaiás 63:9)

Isten nem közönyösen szemléli szenvedésünket, Ő akkor is ott van mellettünk és segít, ha valamiért nem tud azonnal megszabadítani...

Néha várni kell

Jó csöndesen várni az ÚR szabadítására. (Jeremiás siralmai 3:26)

Várom az URat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás! (Zsoltárok 130:5-7)

Tarts ki, és bízzál az ÚRban, míg Ő kimunkálja terveit!

Gyakran nem értjük, Isten miért enged meg egy nehéz helyzetet, és miért nem ment ki azonnal.

Ennek sok oka lehet, és nem feltétlenül bennünk van a hiba.

Lehet, hogy egy próba hetekig, hónapokig, évekig - akár életünk végéig is eltart.

A lényeg az, hogy tartsunk ki Isten mellett, és mindvégig bízzunk Benne!

Örökkévalóság-tudatosan előre!

Ezért nem csüggedünk. A mi külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul.

Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.

Te mire tekintesz?

Mi nem ebben a világban reménykedünk!

És a bűn?

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett Fiának országába. (Kolossé 1:12-13)

De hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindenkor diadalra vezet minket, és ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. (2Korinthus 2:14)

A bűn problémája Krisztusban már megoldódott!

A kísértés és a gonosztól való megszabadítás elsősorban nem a bűnre vonatkozik!

Krisztusban a bűn azonnal erejét veszti, nem kell várni a szabadításra.

A külső próbák esetében viszont más tényezők is vannak, ezekben van szükség a kitartásra!

Öröm és szomorúság

akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

Ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, kissé szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. (1Péter 1:5-7)

Bár a próba soha nem kellemes, az Istennel való közösség és az eljövendő dicsőség öröme minden nehézségen átsegít!

Az utolsó próbatétel lesz a legnagyobb, de ezzel együtt Isten dicsősége is mindennél közelebb kerül hozzánk!

Ha jönnek is próbák...

Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás vagy üldözés vagy éhség vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver?... De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Róma 8:35,37)

És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Filippi 4:7)

Isten békessége a nehézségekben is megmarad!

Az Istennel való kapcsolattól semmi sem szakíthat el!

VÉGE

SpaceForward
Right, Down, Page DownNext slide
Left, Up, Page UpPrevious slide
POpen presenter console
HToggle this help