Sodoma és Gomora romjai Az örök tűz hamvai

A városok elhelyezkedése

„Az Úr pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az Úrtól, az égből. Így pusztította el azokat a városokat és azt az egész környéket, a városok egész lakosságát, sőt a föld növényzetét is.”

1Mózes 19:24-25; Új prot. ford.

E két város és a síkság többi településének helyét évszázadokon keresztül sokan próbálták megfejteni. Némelyek a Holt-tenger fenekén képzelték el, mások a Holt-tenger jordániai partjainál látható öt régészeti helyszínen vélték felfedezni őket. Azonban az utóbbi 5 helyszín 150 méterrel a síkság felett található, nem a Biblia által említett alföldön, valamint nagyon kicsi területen fekszenek, a legnagyobb is csak 40.000 m2.

Sodoma és Gomora térkép

Ron Wyatt nem tervezte megkeresni ezeket a városokat. Kutatásai folyamán már több tucatszor áthajtott ezen a vidéken, míg az 1980-as évek elején, egyik útja alkalmával hirtelen furcsa alakzatokat vélt felfedezni, amelyek fehér színű városfalaknak és épületeknek látszottak. Évekig nem kezdett vele semmit, míg aztán 1989-ben nekilátott feltárni a települések romjait. Az általános felfogással ellentétben arra a következtetésre jutott, hogy a városok nem egy helyen koncentrálódtak. A Holt-tenger déli csücske alatt találta meg az első helyszínt, további hármat a tenger mentén, észak felé; majd miután még északabbra utazott, a tenger felett kb. 15 km-rel megtalálta az ötödik város romjait is.

Amikor a Bibliában a települések elhelyezkedésére vonatkozó utalásokat keresett, kiderült, hogy azok a kánaániak határvidékét képezték.

„A kánaániak határa pedig Szidóntól Gerár felé menve Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebóím felé menve Lesáig terjedt.”

1Mózes 10:19

Nem látszott logikusnak, hogy a Szentírás határvidékként említse e városokat, ha Sodoma, Gomora, Adma és Cebóím mind egy helyen, a Holt-tenger déli csücskénél helyezkedett el. Persze elsőre Ron feltételezése is túl fantasztikusnak tűnt – miszerint a városok egy kb. 80 km hosszú sávban helyezkednek el. Azonban az Írás az ő elméletét igazolta:

„Saul és fia, Jónátán és a velük levő nép Benjámin városában, Gebában tartózkodott, a filiszteusok pedig Mikmásznál táboroztak. Akkor kivált a filiszteusok táborából három csapat. Az egyik csapat az Ofrá irányába vivő úton Súál földje felé tartott. A másik csapat a Béthórón felé vivő útra fordult. A harmadik pedig a határ felé vivő útra fordult, mely a Cebóím völgyén át a puszta felé tart.”

1Sámuel 13:16-18

Ha megnézünk egy bibliai térképet, láthatjuk, hogy a Mikmászból kiinduló filiszteusok egyik serege északra, a másik délre, míg a harmadik keletre indult – keletre, Cebóim völgye felé, pontosan arra a helyre, amit Ron utolsóként fedezett fel! Noha a város rég elpusztult, a neve fennmaradt, mint ahogy a Sodoma-hegy is mindmáig a Sodoma nevet viseli. Izrael elfoglalta Kánaán földjét, így Cebóím Saul idejében Izrael határvidéke volt.

Az Ábrahám idejéből származó leírás is arra utal, hogy ezek a városok nagyobb területet öleltek fel:

„Fölemelte azért Lót a szemét, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította volna az ÚR Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az ÚR kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész mellékét választotta magának, és elköltözött kelet felé. Így hát elváltak egymástól. Abrám Kánaán földjén le, Lót pedig a Jordán melléki városokban és Sodomáig sátorozott.”

1Mózes 13:10-12

Lót városról városra vándorolt a Jordán mellett, ami azt mutatja, hogy e települések nem közvetlenül egymás mellett feküdtek – hiszen az Ábrahámtól való elválásnak is az volt a fő oka, hogy nyájának nagy hely kellett. Valószínűleg mindegyik várost nagy legelő és ültetvény vette körül.

Fehér hamu

Sodoma-romjai

Miután Ron az egyik területet munkatársaival megvizsgálta, azt találta, hogy az ott lévő anyag fehér színű, míg az azt körülövező kőzet barna. A fehér anyag nagyon határozott peremvonalakkal rendelkezik, és a peremvonalakon túl mindenfelé a barna kőzet található. Ezek a peremvonalak a város határvonalai is voltak egyben, ezért alkotott a fehér anyag határa egyenes vonalakat és tökéletes négyzetet, mely a földtanban nem fordulna elő.

A hivatalos, tudományos értelmezés szerint ez a fehér anyag úgy került oda, hogy a Holt-tenger valamikor az egész területet beborította, létrehozva ezt a fehér színű lerakódást, és mivel valamikor víz alatt volt, ezért agyagot tartalmaz. Amikor azonban Ronék a fehér anyagból mintát vettek, és több laboratóriummal is megvizsgáltatták, kiderült, hogy agyagot nem tartalmaz, sohasem volt víz alatt, és az egész valójában hamu. Ez ismét igazolta Isten Igéjét:

„Sodoma és Gomora városait elhamvasztva pusztulásra ítélte…”

2Péter 2:6

Felismerhető építmények

gomorrah-north-zig

A legjobb állapotban maradt várost, Gomorát vizsgálva Ron azt találta, hogy ezekben a városokban épületszerű szerkezetek láthatók, melyek most hamuból állnak. Vannak ajtók, ablakok és különféle helységek, amelyekbe ma is beléphetünk – természetesen a hamu omlásveszélyes!

Ron Wyatt olyan összekapcsolódó utcákat is talált, amelyeken még ma is végig lehet sétálni. Az utcák szintje sokkal alacsonyabb, hiszen az évezredek során a területen végigzúduló futóárvizek elmosták az utcák eredeti szintjét.

Amint Ron az ősi városban sétálgatott, felismert olyan épületszerkezeteket, amelyek egy kánaáni várostól tipikusan elvárhatóak. Zikkuratokra és két – keletre néző – szphinxre is rátalált, melyeket egy „templomhegyre” helyeztek, és amelyek pogány isteneik dicsőítési helyéül szolgáltak. A kánaániak városaikat dupla fallal vették körül, ami Gomora maradványainál jól megfigyelhető.

Millió elégett kéngolyó

Több oxidálódott bronz lándzsahegyet, sőt egy teljesen hamuvá vált csontvázat is találtak Sodomában. A csontvelő látható volt minden egyes csont végénél. Molekuláris frekvenciagenerátor segítségével aranysót is találtak, mely a gőzölgő arany mellékterméke.

A nyilvánvaló kérdés az lehetne, hogy ha ezek a városok 3900 évvel ezelőtt elpusztultak, hogyan lehetséges, hogy a hamu nem tűnt el teljesen? A kutatások bebizonyították, hogy azok az anyagok, amelyeket kénnel égetnek el, olyan hamut hagynak hátra, melyek nehezebbek, mint az eredeti anyag, így azt a természet erői nem tudják olyan könnyedén elmosni. A Biblia így fogalmaz:

„Az ÚR pedig kénköves és tüzes esőt bocsátott az égből Sodomára és Gomorára.”

1Mózes 19:24
Kéngolyók

A kénkő – ahogy neve is mutatja – kén, és Ron Wyatt pontosan azt találta, amiről a Biblia beszél: kénköves golyók milliói vannak beágyazódva ezekbe a tiszta, hamuszerű maradványokba.

A kén a természetben általában sárga színű, és csak vulkánok, szulfidos érctelérek környékén, illetve anhidrites, gipszes, mészköves és sódómos üledékes kőzetek mentén található meg. Az itt talált kén azonban egyedi a világon, ugyanis gömbölyű, fehér, és állaga olyan, mint a tömör por. A természetben előforduló kén rendszerint 30-40%-os elemi kéntartalommal rendelkezik, míg ezek a golyók 95-98%-os tiszta kénből állnak. Szennyezettségét a fémek okozzák, melyek egykor az égés során kibocsátott hőt fokozták. Kb. 2700-3300 Celsius fokon égnek. A kénkövet különféle teszteknek vetették alá a Tennessee állambeli Knoxville város Galbraith Laboratóriumában, valamint ezektől függetlenül Ross Patterson is végzett rajta vizsgálatokat Új-Zélandon.

A kénkövekről az is megállapítható, hogy egykor égésben voltak, ugyanis égési gyűrűk veszik őket körül, mely szintén egy olyan jelenség, amely nem jelentkezik a természetben. Ez a 98%-os kén egyedi a bolygónkon – mert az égből érkezett.

Ezek a városok valóban páratlanok. Más települések, amelyek tűz vagy vulkánok által pusztultak el – mint amilyen Pompeji is –, egy felső hamuréteggel rendelkeznek, mely alatt azonban az eredeti anyag helyezkedik el. Itt viszont egész városokat láthatunk teljesen hamuvá válva – pontosan úgy, ahogy a Bibliában le van írva.

Néhányan úgy gondolják, hogy a hamuban lévő vonalak a természetes üledékképződés eredményei, ez azonban nem lehetséges, hiszen sok helyen függőlegesen futnak. Ez a jelenség valójában a termikus ionizáció, azaz az égés folyamán lejátszódó kémiai reakció eredménye.

A hamut később újabb vizsgálatoknak vetették alá, ami kimutatta, hogy valóban 100 %-ban hamu, összetételére nézve pedig kalcium-szulfát és kalcium-karbonát. Ilyen anyagot pedig pontosan akkor kapunk, amikor mészkövet kén jelenlétében égetünk.

Ron Wyatték mind az öt városnál elvégezték a vizsgálatokat, és mind az öt helyszínen ugyanazokat a kéngolyókat találták.

Fekete arany

A romokból is látszik, hogy ezek a városok – Cóar kivételével – hatalmas települések voltak, melyekben sok ezer ember lakott. Noha ma a Jordán folyó az elpusztult városok völgyében található Holt-tengerbe folyik, ez azelőtt nem így történt. A Jordán korábban az Akabai-öbölbe folyt, és egész völgye egy csodálatos, virágzó vidék volt.

bitumen

A terület ráadásul tele volt szurok (bitumen)-forrásokkal (1Mózes 14:10), ez pedig valami másra is rámutat. Sodoma és a környező városok egyik fő bűne közismerten az erkölcsi elhajlás volt, azonban volt valami, ami jelentősen hozzájárult ehhez:

„Íme, ez volt húgodnak, Sodomának a bűne: bár fenségben és kenyérbőségben, gondtalan békességben élt ő és leányai, de a szűkölködő és szegény kezét nem fogta meg.”

Ezékiel 16:49

Tehát bűnössé válásuk gyökere valójában nagy gazdagságukban és henyélésükben rejlett, illetve abban, hogy a máshol, kevésbé jól élőkre nem gondoltak és azoknak nem segítettek.

Ebla_Tablets

Miért voltak ilyen gazdagok? A bitumen abban az időben – a korabeli eblai táblák szerint – a legdrágább anyag, amit általánosan használtak. Az itteni embereknek csak ki kellett sétálni a városaikból és kimerni a szurkot a forrásokból. Nem volt szükségük nehéz munkára. Azért is próbálták más királyok hatalmuk alá hajtani őket, hogy részesülhessenek hatalmas gazdagságukból.

Ugyanakkor bitumenforrások általában olyan helyen találhatók, ahol a föld alatt nagy kőolajmezők húzódnak, s tartalmuk felszivárog a felszínre. Bizonyára ez is közrejátszott abban a hatalmas pusztulásban, aminek eredményeképp egy tó formálódott, a folyó elzáródott, és az egész – valaha termékeny – vidék kietlen pusztasággá változott.

Az eblai táblákkal kapcsolatosan még egy dolgot érdemes megjegyeznünk: Ebla városa az öt elpusztult településsel egy időben létezett, és az ott talált több ezer éves agyagtáblák nemcsak megemlítik az öt elpusztult várost, hanem pontosan ugyanabban a sorrendben sorolják, mint a Biblia; sőt még Birsának, Gomora királyának a nevét is tartalmazzák (1Mózes 14:2).

Intő példa

Mindezek csodálatosan igazolják azt, hogy Isten Igéjének minden története a valóságot írja le. A Biblia azonban nemcsak a múltról számol be, hanem a jelenre és a jövőre nézve is tanulságul szolgál. Bemutatja, milyen következményei lesznek, ha valaki azt az életmódot választja, amit ezen városok polgárai választottak:

„Amint Sodoma és Gomora és a körülöttük levő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és idegen test után jártak, intő példa gyanánt vannak előttünk, örök tűz büntetését szenvedik.”

Júdás 1:7

„Sodoma és Gomora városait elhamvasztva pusztulásra ítélte, hogy példát állítson azoknak, akik majd istentelenkedni fognak.”

2Péter 2:6

Isten ítélete nyilvánvalóvá tette, hogy az istentelenség útja előbb-utóbb a teljes és végérvényes megsemmisüléshez vezet, melyről e városok hamvai sok ezer év után is tanúskodnak.

E városok azonban nemcsak magukra hoztak pusztulást, hanem befolyásukkal a hívő Lót egész családját is megrontották. Lót a könnyű életet választva nem gondolt bele, hogy ez szerettei elvesztéséhez fog vezetni. Jézus ezért tanácsolja nekünk, akik a világ végnapjaiban élünk:

„Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt.”

Lukács 17:32-33

Napjainkban a világ fejlett, gazdag része rohamléptekkel halad ugyanebbe az irányba. Kérjük Istent, hogy óvjon meg minket az akkori városok útjának követésétől, és tegyen minket eszközeivé, hogy figyelmeztetni tudjuk a világot, mely egyre gyorsabban száguld a végső pusztulás felé. ■

G.R.

Képek: arkdiscovery.com

Feliratkozás
Visszajelzés
guest

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

1 Comment
legrégebbi
legújabb legnépszerűbb
Inline Feedbacks
View all comments
Fodor Erzsebet
Fodor Erzsebet
4 éve

Figyelmeztetni csak akkor tudjuk ,az embertarsainkat a kozelgo pusztulasra,amely a hasonlo allapotok miatt fog eljonni mint amilyen Sodoma es Gomora varosokban volt,ha jol meg ismerjuk Istent es torvenyeit,ez a megmentes kulcsa,erre viszont MOST kell idot szánni.