VII. Függelék: Igei bizonyítékok

Hány Isten van? Mk 12:29,32,34 „Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. … Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. … Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy […]

VI. A Szentháromság-tan gyökerei

A Szentháromság-tan mindig is heves viták és ádáz küzdelmek témája volt – a keresztény hitbe való bevezetésének pillanatától kezdve. Ma, sok évszázaddal később sem változott a helyzet. Most is sok vitát és megoszlást kelt ez a tantétel, ami védelmezői szerint „nagy titok”. A Szentháromság eszméje valamikor a Krisztus halála utáni első négy évszázad során lopakodott […]

V. Hol van a harmadik személy?

Isten szavát tanulmányozva néha olyan szövegrészekkel találkozunk, amelyek ellentmondásosnak vagy ellentétesnek látszanak. Egy példa erre az a két kijelentés, amit Pál és Jakab tett a megigazulásról. Pál így szól: „… az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” Róma 3:28 Jakab viszont azt mondja: „… cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán […]

IV. Isten mindenütt jelenvalósága

Kicsoda a Szent Lélek? Isten mindenható. Ez azt jelenti, hogy Övé minden hatalom. Semmi sem korlátozza. Nincs semmi, amit ne tudna megtenni, semmi, amit nehéz lenne neki végrehajtani (Máté 19:26). Isten mindenütt jelenvaló. Ez azt jelenti, hogy az idő minden egyes pillanatában valóságosan és személyesen jelen van mindenhol az univerzumban. Ez így, szó szerint igaz. […]

III. Krisztus istensége

Jézus Krisztus valóban Isten? A Szentírás az „Isten” szót az igaz Istennel kapcsolatosan kétféleképpen alkalmazza. A világegyetem Legfelsőbb Lényének a neve, Aki mindenki más felett áll tekintélyben, és minden dolog forrása. Az istenség (az isteni létforma/természet) jellemzőire és tulajdonságaira utalóan használja. Amikor az „Isten” szót a világegyetem Legfelsőbb Lényére utaló címként használja, akkor hány Lényre […]

II. Volt Istennek Fia, Akit odaadhatott?

Napjaink sok kereszténye azt állítja, hogy Jézus nem volt Isten Fia egészen addig, míg meg nem fogant a szent Lélek által Mária méhében, vagy míg fel nem támadt a keresztre feszítése után (Róma 1:4). Mások azt mondják, hogy Ő nem azért Isten Fia, mintha Istentől származott volna, hanem abban az értelemben „Fia” Istennek, hogy része […]

I. Kicsoda Isten?

Hány Isten van? Csak egy Isten van. Ez egy egyértelmű bibliai igazság. Ezt mind az Ó- mind az Újszövetség félreérthetetlenül kijelenti (5Mózes 6:4; Márk 12:29). Mindaz, aki a Bibliát legfelsőbb tekintélynek tartja, elismeri ezt az igazságot. A Biblia ragaszkodása az egyistenhithez megköveteli, hogy Istent egy egyes számú „Ő”-nek tekintsük. Csak egy van belőle. Pál kijelentette: […]

A leleplezett titok

Mit jelent az „Isten” szó? Általában olyasvalamire alkalmazzuk, amit felsőbbrendűnek tartunk vagy imádunk. A Biblia azonban azt tanítja, hogy csak egy igaz Isten van, és ez az Isten a világegyetem leghatalmasabb Lénye. Minden Tőle származik, minden hatalom az Övé és Ő a mindenség Ura.

Ki ez az Isten? A keresztények között számos elképzelés létezik arról, ki is Ő valójában. Ha gondosan megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy a kereszténység berkein belül is többféle különböző Istent imádnak, pedig ezek közül csak az egyik lehet az igazi. Lehetséges, hogy sok keresztény valójában hamis Istent imád, amennyiben az Istenről alkotott elképzelése helytelen? A kérdés az, melyik Istent imádod: a Biblia igaz Istenét, vagy egy Istenről alkotott hamis elképzelést? Ne feledjük, hogy „akik Istent imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Őt” (János 4:24).

A Biblia rámutat, hogy akik nem szeretik az igazságot, félre lesznek vezetve, és hazugságban fognak hinni. Mivel pedig a hazugságban hisznek, kárhoztatás alá kerülnek és elpusztulnak (2Thessz 2:10-12). Maga Jézus mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3) Hogyan ismerhetnénk meg Istent, ha azt sem tudjuk, kihez szólunk, amikor Istent megszólítjuk?